Помощна информация

 
Условия за ползване


    Този уеб сайт е собственост на „ЮроЛайън” АД. Като собственик, „ЮроЛайън”АД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в уеб сайта. С достъпа си до този уеб сайт и информацията в него, се счита, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Конфиденциалност
    „ЮроЛайън” АД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите по електронен път посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция. Този ангажимент е в сила, независимо дали това е тяхна или на трети лица информация.
    „ЮроЛайън” АД не носи отговорност в случаите, когато е било задължено добросъвестно да обработи информация, съдържаща лични данни, от лице, което недвусмислено е представило тези лични данни като свои собствени.

Авторско право
    Дизайнът, структурата и цялото съдържание на този уеб сайт са предмет на защита на авторските права, принадлежащи на „ЮроЛайън” АД, съгласно разпоредбите на българското законодателство. Зареждането, копирането или отпечатването на отделни страници и/или раздели са възможни само при спазване на изискванията и допустимото от ЗАвтПСП, като тези действия не дават каквито и да е права, върху който и да е материал, програма или продукт, публикувани на настоящия уеб сайт . Забранено е възпроизвеждането (цялостно или на части), предаването (по електронен или друг начин) и модофикацията на този уеб сайт, както и свързването или използването му за каквито и да е публични, частни, търговски и нетърговски цели без предварително изрично писмено разрешение на „ЮроЛайън” АД.

Връзки с други уебсайтове
    „ЮроЛайън” АД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в уеб сайтове, към които настоящият има хипервръзки(препратки).

Отговорност
    „ЮроЛайън” АД актуализира информацията на уеб сайта. „ЮроЛайън” АД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уеб сайт.
    Цялата информация на уеб сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.
    „ЮроЛайън” АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
    „ЮроЛайън” АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уеб сайт.
    „ЮроЛайън” АД не носи отговорност за преките и/или непреките вреди, щети и пропуснати ползи възникнали поради, или свързани с използването на настоящия уеб сайт.

Защита на личните данни
    Страниците могат да се разглеждат свободно, без ангажимент за попълване на регистрационните форми, както и въвеждане на каквито и да било данни. В случай на попълване на някоя от формите в уеб сайта или в случай на използване на някоя от електронните услуги, необходимо е да се попълнят нужните данни, за да бъде извършена заявената услуга.
    Личните данни са защитени. „ЮроЛайън” АД предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване съгласно изискванията в Закона за защита на личните данни.
    „ЮроЛайън” АД не носи отговорност, в случай че добросъвестно предостави услуга на лице, посетило уеб сайта и поискало по недвусмислен начин извършването на услуга чрез предоставяне на лични данни, независимо чии са те.
    С въвеждането на данните, „ЮроЛайън” АД има право да ги проверява във всички бази данни, поддържани от държавни органи, организации, търговски дружества, кредитни и финансови институции и други администратори на лични и бази данни (Оператори на база данни). Потребителят доброволно и категорично дава изричното си съгласие и упълномощава „ЮроЛайън” АД за извършването на такива проверки, лично или чрез други Оператори на база данни, както и да разкрива пред тях личните данни, предоставени или получени/събрани по друг законен начин. „ЮроЛайън” АД може да получава и събира, както от свое име, така и от името на Потребителя, информация от всички оператори на база данни/вкл. НОИ, НАП, МВР, мобилни оператори, телекомуникационни компании и др./ за обстоятелства, съдържащи се в информационните им бази данни, като осигурителен доход, трудови правоотношения и др. Потребителят на уеб сайта доброволно предоставя своето изрично, безусловно и неотменимо съгласие „ЮроЛайън” АД да използва предоставените данни за осъществяването на всякакви проверки преди предоставянето на каквито и да било услуги, както и във всеки момент от съществуването на договорни правоотношения между потребителя на уеб сайта и „ЮроЛайън” АД.

    С осъществяването на достъп до уеб сайта, се счита, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на уеб сайта на „ЮроЛайън” АД и Общите условия на Системата „OpenDoor”. Ако не сте съгласни, моля не използвайте този уеб сайт и предоставените в него услуги и функционалности.